Bureau Studentenbegeleiding
Het Zoomvliet College biedt iedere student een leerweg met perspectief. Dat wil zeggen een opleiding die past bij de student en die hij of zij gekwalificeerd af kan ronden. Een goede begeleiding van studenten is hierbij erg belangrijk; dat begint al bij de intake.

In eerste instantie vindt deze begeleiding plaats binnen de onderwijsafdelingen, maar het kan ook voorkomen dat er speciale of specifieke begeleiding nodig is. In die gevallen kunnen de afdelingen een beroep doen op het Bureau Studentenbegeleiding. De doorverwijzing vindt plaats door de mentor/studieloopbaanbegeleider.


Het Bureau Studentenbegeleiding is een Zoomvliet-brede dienst die de onderwijsafdelingen ondersteunt bij begeleidingstaken.

Werkwijze
Binnen het Bureau Studentenbegeleiding zijn trajectbegeleiders werkzaam, gekoppeld aan één of twee afdelingen en een aantal specialisten die Zoomvliet-breed werken: o.a. een orthopedagoge en een schoolmaatschappelijk werker.

Waar is het BSB te vinden?
Op elke locatie begeleiden medewerkers van het Bureau Studentenbegeleiding studenten in opdracht van de onderwijsafdeliingen.

Diensten
De diensten die het Bureau Studentenbegeleiding biedt, laten zich grofweg onderscheiden in:

• voorlichten / adviseren
• behandelen en begeleiden
• ondersteuning / scholing
• verwijzing

Wanneer je nog geen keus kunt maken voor een bepaalde opleiding of cursus, dan kan iemand van het Bureau Studentenbegeleiding hulp bieden.

Soms is er een extra onderzoek nodig (verlengde intake) om te bepalen of de gekozen opleiding wel de juiste is. In dat geval kan het Bureau Studentenbegeleiding gevraagd worden voor bijvoorbeeld een uitgebreid intakegesprek, een intredegesprek of een beroepskeuzeonderzoek.

Extra hulp
Voor studenten die extra hulp nodig hebben om de opleiding met succes af te ronden is het Bureau Studentenbegeleiding er voor ondersteuning op het gebied van onder andere:

• assertiviteit
• faalangst
• studievaardigheid
• dyslexie
• rouwverwerking
• depressiviteit
• sociale vaardigheden
• problemen thuis

Wanneer je de opleiding of cursus om wat voor reden dan ook niet af kunt ronden, dan kan het Bureau Studentenbegeleiding je hulp bieden bij het vinden van een ander onderwijs- of werktraject.
Je kunt één van de medewerkers van het Bureau Studentenbegeleiding aanspreken wanneer het om problemen gaat van vertrouwelijke aard. De trajectbegeleider zal jouw probleem of klacht serieus nemen, je waar mogelijk hulp bieden en waar nodig doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Zorgadviesteam
Zes keer per jaar vindt er een Zorgadviesteam-overleg plaats (ZAT) op het Zoomvliet College. In dit overleg worden student-casussen besproken waarbij meerdere instanties advies kunnen geven. Hierbij worden verschillende instanties uitgenodigd, zoals leerplichtambtenaren, steunpunt GGZ, Ambulante begeleider, GGD, Novadic Kentron en Bureau jeugdzorg.

Ervaringsverhalen
Wat het Bureau Studentenbegeleiding in de praktijk kan betekenen, lees je hier.